[เข้าสู่ระบบ] [ลงทะเบียน]
 
Find us on Facebook Follow us on Twitter RSS Feed
 

UpHiGuy.com

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • ลดขนาดตัวอักษร
Home กางเกงในชาย มาตรฐานกางเกงในชาย


มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กางเกงชั้นในชาย

กระทรวงอุตสาหกรรมได้ออกประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กางเกงชั้นในชาย ตาม มาตรฐานเลขที่ มอก. 2262-2549 ไว้ตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ.2549 และได้ประกาศลงใน ราชกิจจานุเบกษา ในเดือนกรกฎาคมของปีเดียวกันนั้นแล้ว ดังมีรายการละเอียดดังนี้

1. ขอบข่าย
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้กำหนดคุณภาพกางเกงชั้นในชายที่ทำจากผ้าถักซึ่งทำจากเส้นใยฝ้ายล้วน หรือเส้นใยฝ้ายผสมเส้นใยอื่นโดยมีเส้นใยฝ้ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

2. บทนิยาม
ความหมายของคำที่ใช้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ มีดังต่อไปนี้
2.1 ชื่อขนาด (size designation) หมายถึง ตัวเลขที่กำหนดขึ้นเพื่อแสดงขนาดของกางเกงชั้นในชายโดยใช้รอบเอวของผู้ใช้
2.2 กางเกงชั้นในชายแบบบรีฟ (briefs) หมายถึง กางเกงชั้นในชายซึ่งเมื่อสวมใส่แล้วขอบเอวจะอยู่เหนือสะโพกบนขึ้นไป
2.3 กางเกงชั้นในชายแบบบิกินิ (bikinis) หมายถึง กางเกงชั้นในชายซึ่งเมื่อสวมใส่แล้วขอบเอวจะอยู่ต่ำกว่าสะโพกบนลงมา
2.4 กางเกงชั้นในชายแบบบ๊อกเซอร์ (boxers) หมายถึง กางเกงชั้นในชายขาสั้น

3. แบบ
กางเกงชั้นในชายแบ่งตามรูปร่างออกเป็น 3 ประเภท คือ
3.1 แบบบรีฟ
กางเกงชั้นในชายแบบบรีฟส์
รูปที่ 1 ตัวอย่างกางเกงชั้นในชายแบบบรีฟ

3.2 แบบบิกินิ
กางเกงชั้นในชายแบบบิกินิ กางเกงชั้นในชายแบบบิกินิ
รูปที่ 2 ตัวอย่างกางเกงชั้นในชายแบบบิกินิ

3.3 แบบบ๊อกเซอร์
กางกางชั้นในชายแบบบ๊อกเซอร์
รูปที่ 3 ตัวอย่างกางเกงชั้นในชายแบบบ๊อกเซอร์

หมายเหตุ * หมายถึง มิติที่วัดได้คูณด้วยสอง

4. ชื่อขนาด มิติและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน
ชื่อขนาด และความยาวรอบเอวของกางเกงชั้นในชาย
หากมิได้มีการตกลงกันเป็นอย่างอื่นระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย ให้เป็นไปตามตารางที่ 1
การทดสอบให้ปฏิบัติตามข้อ 10.2

ตารางที่ 1 ชื่อขนาด มิติและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของกางเกงชั้นในชาย

หน่วยเป็นเซนติเมตร
ชื่อขนาดความยามรอบเอวกางเกงเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน
5050.0±2.0
5454.0
5858.0
6262.0
6666.0
7070.0
7474.0
7878.0
8282.0
8686.0
9494.0
9898.0

5. วัสด
5.1 ผ้าถัก
5.2 ด้ายเย็บ
ด้ายเย็บที่ใช้เย็บกางเกงชั้นในชายที่ชักตัวอย่างจากโรงงานที่ทำ
5.2.1 ต้องมีค่าแรงดึงสูงสุดไม่น้อยกว่า 8.0 นิวตัน
การทดสอบให้ปฏิบัติตาม ISO 2062
5.2.2 ต้องมีความคงทนของสีต่อการซัก (ยกเว้นด้ายเย็บสีขาว) ไม่น้อยกว่า เกรย์สเกล ระดับ 4 สำหรับการเปลี่ยนสีและการเปื้อนสี
การทดสอบให้ปฏิบัติตาม ISO 105 C01
5.3 แถบยางยืด
แถบยางยืดที่ใช้ทำกางเกงชั้นในชายที่ชักตัวอย่างจากโรงงานที่ทำ ต้องมีมอดูลัสที่สูญเสียหลังการเร่งอายุใช้งาน
ไม่มากกว่าร้อยละ 10 สำหรับทำขอบเอว และไม่มากกว่าร้อยละ 20 สำหรับทำขอบขา
การทดสอบให้ปฏิบัติตาม มอก.570

6. คุณลักษณะที่ต้องการ
6.1 ลักษณะทั่วไป
ต้องสะอาดและปราศจากข้อบกพร่องที่มีผลต่อการใช้งาน เช่น รู รอยห่วงหลุดเป็นทาง สีไม่สม่ำเสมอ ด่าง
การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินิจ
6.2 การเย็บ
6.2.1 ตะเข็บและริมผ้าส่วนต่างๆ ต้องเรียบร้อย แน่น ไม่หลุดลุ่ยง่าย ใช้ฝีเข็มไม่น้อยกว่า 11 ฝีเข็มต่อความยาว 25.4 มิลลิเมตร
6.2.2 ริมผ้าด้านในของตะเข็บต้องเย็บแบบพันริมผ้าเพื่อกันการหลุดลุ่ยของผ้า และใช้ฝีเข็มไม่น้อยกว่า 11 ฝีเข็ม ต่อความยาว 25.4 มิลลิเมตร
การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินิจและการวัด
6.3 ชนิดเส้นใยและส่วนผสมของเส้นใย
6.3.1 กางเกงชั้นในชายที่ทำจากผา้ ถักซึ่งทำจากเส้นใยฝ้า้ยล้วน ต้องมีเส้นใยฝ้า้ยร้อยละ 100 และเป็นไปตามที่ระบุไว้ที่ฉลาก
6.3.2 กางเกงชั้นในชายที่ทำจากผ้าถักซึ่งทำจากเส้นใยฝ้ายผสมเส้นใยอื่น ให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ที่ฉลาก โดยมีเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของอัตราส่วนผสมของเส้นใย ± ร้อยละ 3 และต้องมีเส้นใยฝ้ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
การทดสอบให้ปฏิบัติตาม ISO 1833 และ ISO 5088
6.4 คุณลักษณะที่ต้องการอื่นๆ
ต้องเป็นไปตามตารางที่ 3

หมายเหตุ * หมายถีง แอโรแมติกแอมีน 24 ตัว รายละเอียดดังในภาคผนวก ก. (อ่านฉบับเต็ม)

7. การบรรจ
ให้บรรจุกางเกงชั้นในชายในถุงหรือกล่องทำด้วยกระดาษหรือพลาสติกหรือบรรจุภัณฑ์อื่นที่เหมาะสม สะอาด
และป้องกันสิ่งสกปรกได้

8. เครื่องหมายและฉลาก

8.1 ที่กางเกงชั้นในชายทุกตัว อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย
และชัดเจน
(1) ชื่อขนาด
(2) ชนิดเส้นใยและส่วนผสมของเส้นใย เป็นร้อยละ
(3) สัญลักษณ์การซักรีด ตาม มอก.766
(4) ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำ หรือเครื่องหมายการคา้ ที่จดทะเบียน

8.2 ที่ภาชนะบรรจุกางเกงชั้นในชายทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้
ให้เห็นได้ง่าย และชัดเจน
(1) ชื่อผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานนี้หรือชื่ออื่นที่สื่อความหมายว่าเป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้
(2) แบบ
(3) ชื่อขนาด
(4) รอบเอวผู้ใช้ และความยาวรอบเอวกางเกงชั้นในชาย เป็นเซนติเมตร
(5) เดือน ปีที่ทำ
(6) คำแนะนำในการดูแลรักษา อาจแสดงด้วยสัญลักษณ์ตาม มอก.766
(7) ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำ พร้อมสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน
(8) ประเทศที่ทำ

8.3 ในกรณีใช้ภาษาต่างประเทศด้วยหรือในกรณีที่ใช้เฉพาะภาษาต่างประเทศเพื่อการส่งออก ต้องมีความหมาย
ตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้ข้างต้น

(อ่านฉบับเต็ม)